Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI visiteo.pl

znajdujących się w domenie www.visiteo.pl

 

Każda  ze stron, która przystępuje do korzystania z Usługi tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu w brzmieniu poniżej określonym.

        I.            DEFINICJE

 1. Usługodawca – oznacza Grzegorz Matkowski quaCMS, Os. Miodowe 6/16   , 62-050 Krosno  działający na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 894-282-88-78 .
 2. Usługa – dostęp do Oprogramowania  wspierającego prowadzenie firmy usługowej, udzielonego przez Usługodawcę na warunkach niniejszego regulaminu w domenie www.visiteo.pl, zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronach internetowych Usługodawcy.
 •  
 1. Usługobiorca - strona zlecająca Usługodawcy świadczenie Usługi - poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych Usługodawcy.
 2. Konto - oznacza przyznany indywidualnie Usługobiorcy dostęp umożliwiający mu korzystanie z Usługi. Konto jest tworzone w oparciu o preferencje Usługobiorcy. W ramach Konta Usługobiorca ma możliwość wyboru subdomeny spośród dostępnych.
 3. Oprogramowanie:
 • Aplikacja zainstalowana na serwerach Usługodawcy, udostępniana Usługobiorcy na komputerze oraz przystosowanym do tego telefonie komórkowym poprzez przeglądarkę internetową, dostępne przez protokół HTTP lub HTTPS po zalogowaniu przy użyciu loginu i hasła pod adresem usługobiorca.visiteo.pl, umożliwiające świadczenie Usługi.
 • Aplikacja dostępna w sklepie Google Play  poprzez telefon komórkowy z system operacyjnym android, pozwalająca na świadczenie Usługi
 1. Użytkownik –Usługobiorca lub pracownik Usługobiorcy korzystający z Usługi, przypisany do Konta. Pracownikiem Usługobiorcy jest każda osoba wskazana przez Usługobiorcę jako jego pracownik.
 2. Opłata Abonamentowa -należność wnoszona z góry przez Usługobiorcę za Usługę świadczoną w ustalonym Okresie Rozliczeniowym zgodnie z Tabelą Opłat, płatne poprzez system płatności elektronicznych wiążące się z  wystawieniem przez Usługodawcę odpowiedniego dokumentu księgowego.
 3. Tabela Opłat – stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu i jest jego integralną częścią, zawiera informacje na temat wysokości Opłaty za Usługę w zależności od długości Okresu Rozliczeniowego, a także ceny innych usług świadczonych przez Usługodawcę. Tabela Opłat dostępna jest na stronach internetowych Usługodawcy.
 4. Okres Rozliczeniowy - oznacza czas od momentu płatności ( rozpoczęcia świadczenia Usługi z Pełną Funkcjonalnością) lub momentu wygaśnięcia poprzedniego Okresu Rozliczeniowego, jeśli wypada w przyszłości,  przez wybrany w momencie uiszczania Opłaty Abonamentowej okres.
 5. Okres Próbny – oznacza okres 14 dni kalendarzowych następujących po sobie, rozpoczynający się od dnia Rejestracji, w którym nowo zarejestrowany Użytkownik ma możliwość korzystania z Usługi bez konieczności wnoszenia Opłaty Abonamentowej.
 6. Rejestracja – oznacza wypełnienie przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego poprzez podanie określonych w formularzu danych osobowych i przesłanie ich Usługodawcy.
 7. Pełna Funkcjonalność- możliwość korzystania przez Usługobiorcę ze wszystkich usług świadczonych w ramach Usługi.
 8. Niepełna Funkcjonalność- zestaw usług, który nie umożliwia korzystania ze wszystkich funkcjonalności w ramach Usługi, oferowany po upływie Okresu Rozliczeniowego.
 9. Siła Wyższa - oznacza wszelkie okoliczności, których zaistnienie pozostaje poza sferą władztwa i nadzoru Usługodawcy.
 10. Umowa – niniejszy Regulamin wraz z Tabelą Opłat.
 11. Rezygnacja – oświadczenie Usługobiorcy o zaniechaniu korzystania z Usługi przekazane Usługodawcy w formie pisemnej lub poczty elektronicznej.

 

      II.            POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Rozpoczynając korzystanie z Usługi, Usługobiorca oświadcza, iż akceptuje w całości niniejszy Regulamin.
 2. Regulamin określa zasady korzystania przez Usługobiorców z Usługi.
 3. Dostęp do Usługi jest możliwy wyłącznie dla podmiotów korzystających z Internetu, którzy dokonali Rejestracji.
 4. Każdy Usługobiorca może dokonać tylko jednej Rejestracji.
 5. Serwis www.visiteo.pl nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu Prawa Prasowego (ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, Dz.U. 1984 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.).

 

    III.            PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia , przy zachowaniu należytej staranności z jego strony, dostępu do Oprogramowania i jego funkcjonowania, za który Usługobiorca wnosi Opłatę Abonamentową.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi i zablokowania dostępu do Konta w przypadku:
 • Podania przez Usługobiorcę niepełnych bądź nieprawdziwych danych, uniemożliwiających zidentyfikowanie Usługobiorcy na potrzeby rozliczeń,
 • Naruszenia przez Usługobiorcę któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu, jeżeli takie naruszenie uniemożliwia lub znacznie utrudnia dalsze świadczenie Usługi przez Usługodawcę,
 • Używania Konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub w sposób rażąco naruszającym dobre obyczaje.
 1. Usługodawca ma prawo wprowadzać uaktualnienia Oprogramowania oraz zasobów technologicznych służących do realizacji Usługi i na czas trwania prac aktualizacyjnych blokować dostęp do Usługi.
 2. Usługodawca ma prawo do zmiany ceny Usługi. Ewentualne zmiany obowiązują od dnia opublikowania nowej Tabeli Opłat na stronach internetowych Usługodawcy.

 

    IV.            PRAWA I OBOWIĄZKI Usługobiorcy

 1. Usługobiorca jest właścicielem wszystkich danych wprowadzonych do Konta.
 2. Usługobiorca zobligowany jest do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji Usługi.
 3. Usługobiorca ma prawo do bezpłatnej pomocy technicznej drogą poczty elektronicznej pod adresem XXXX
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczania Opłaty Abonamentowej w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie i wysokości zgodnej z Tabelą Opłat.

 

      V.            ZAMAWIANIE I ŚWIADCZENIE USŁUGI, PŁATNOŚCI

 1. Wypełnienie przez Usługobiorcę odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych Usługodawcy jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia na Usługę.
 2. Usługa aktywowana jest na czas nieoznaczony niezwłocznie po zakończonej powodzeniem Rejestracji, co skutkuje rozpoczęciem Okresu Próbnego.
 3. Wysokość Opłaty wynika z wybranej długości Okresu Rozliczeniowego i jest określona w Tabeli Opłat.
 4. Opłaty za korzystanie z Usługi należy uiszczać za pośrednictwem systemu płatności.
 5. Jeżeli w trakcie Okresu Próbnego Usługobiorca nie dokona zapłaty za dostęp do Usługi, to Oprogramowanie w ramach konta Usługobiorcy będzie charakteryzowało się Niepełną Funkcjonalnością.
 6. Dostęp do Usługi zostanie odblokowany do Pełnej Funkcjonalności przez wpłacenie Opłaty Abonamentowej za co najmniej jeden Okres Rozliczeniowy. Usługobiorca nie ma prawa do ponownego skorzystania z Okresu Próbnego.
 7. W przypadku nie uiszczenia Opłaty Abonamentowej z końcem poprzedniego Okresu Rozliczeniowego Usługodawcy przysługuje prawo ograniczenia dostępu do Usługi ( Niepełna Funkcjonalność).
 8. W przypadku nie uiszczenia Opłaty Abonamentowej z końcem poprzedniego Okresu Rozliczeniowego Usługodawcy przysługuje prawo ograniczenia dostępu do Usługi ( Niepełna Funkcjonalność).
 9. Opłaty Abonamentowe za korzystanie z Usługi są podane w PLN i są cenami netto. Do kwoty netto należy doliczyć podatek VAT wedle stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Jakiekolwiek zmiany stawki podatku VAT nie stanowią zmian niniejszego Regulaminu. Wszelkie kwoty brutto ujęte w Tabeli Opłat mają charakter jedynie poglądowy.
 10. Faktura VAT każdorazowo zostanie wystawiona z datą pierwszego dnia Okresu Rozliczeniowego, za który została uiszczona opłata.
 11. Usługobiorca uprawnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT i do ich przesyłanie drogą elektroniczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U. 2005 Nr 133, poz. 1119).
 12. Usługobiorca ma prawo do Rezygnacji z Usługi w dowolnym momencie, jednak uiszczone już  Opłaty Abonamentowe nie podlegają zwrotowi. Zwrot wpłaconych i niewykorzystanych Opłat Abonamentowych jest możliwy tylko w przypadku gdy Usługodawca nie wywiązuje się z określonych Regulaminem obowiązków.
 13. W przypadku Rezygnacji z Usługi, Usługobiorca ma możliwość skopiowania danych wprowadzonych do Konta. Kopia danych może zostać utworzona na życzenie Usługobiorcy w okresie nieprzekraczającym 180 dni od dnia Rezygnacji z Usługi. Po tym okresie Usługodawca ma prawo skasować Konto wraz z wszystkimi danymi.

 

    VI.            OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w czasie  rejestracji Usługi, w celu wystawienia dowodów księgowych oraz świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca zobowiązany jest  nie udostępniać danych Usługobiorcy innym podmiotom.
 3. Usługodawca ma prawo do opublikowania danych Usługobiorcy w ramach systemu visiteo.pl
 4. Dane jakie są zgromadzone na serwerze Usługodawcy, w związku z wykonywaną Usługą, stanowią informacje poufne i nie będą ujawniane przez Usługodawcę osobom trzecim, ani wykorzystywane przez Usługodawcę w innym celu aniżeli do realizacji Usługi.
 5. Administratorem zbioru danych osobowych, w którym widnieją dane Usługobiorcy jest Usługodawca. Usługodawca jest przy tym uprawniony do powierzania przetwarzania danych osobom trzecim z zachowaniem wymogów określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), z zachowaniem prawa Klienta do wglądu do swoich danych.
 6. Wszelkie dane osobowe przekazane Operatorowi na potrzeby Rejestracji będą wykorzystywane przez Usługodawcę jedynie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm., dalej jako „ustawa o Usługach Elektronicznych”)

 

  VII.            PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA DANYCH

 1. Wszelkie materiały umieszczone oraz udostępniane w ramach świadczonej Usługi, jak i sposób ich przedstawienia (układ) korzystają z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) i przysługują wyłącznie Usługodawcy lub licencjodawcom, chyba że co innego wyraźnie wynika z ich treści lub z okoliczności.
 2. Jakiekolwiek użycie, korzystanie, rozpowszechnianie czy też kopiowanie materiałów wymaga pisemnej zgody Usługodawcy.

 

 1. VIII.            ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy za przerwy lub utrudnienia w korzystaniu z Usługi jest wyłączona, jeżeli wystąpi:
 • sytuacja niezależna od Usługodawcy (Siła Wyższa),
 • potrzeba dokonania jakiejkolwiek naprawy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania służących do świadczenia Usługi,
 • błąd lub opóźnienie w transmisji, chyba że do błędów lub opóźnień w transmisji doszło z winy Usługodawcy.
 • szkoda spowodowana aktywnością jakichkolwiek programów (w tym także wirusów komputerowych) należących do osób trzecich lub Usługobiorcę.
 1. Odpowiedzialność Usługodawcy za inne szkody jest w każdym przypadku ograniczona do wysokości trzykrotności Opłaty Abonamentowej za miesięczny Okres Rozliczeniowy.
 2. W przypadku, gdy w danym Okresie Rozliczeniowym przerwy w świadczeniu Usługi przekraczają 24 godziny z powodu okoliczności nie leżących po stronie Usługobiorcy, Usługodawca na żądanie Usługobiorcy przedłuży Okres Rozliczeniowy o czas równy temu, w którym Usługa nie mogła być świadczona należycie.
 3. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za wszelkie szkody, jakie Usługobiorca poniósł, a wynikające z nieprawidłowego działania serwerów, na których umieszczone jest Oprogramowanie, jak i w każdym przypadku, gdy dopuszczalne jest wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy w rozumieniu przepisów ustawy o Usługach Elektronicznych.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku niezgodnego z prawem, Regulaminem lub zwyczajem działaniem lub zaniechaniem Usługobiorcy, niezależnie od jego winy. W szczególności oznacza to zwolnienie Usługodawcy z wszelkich roszczeń kierowanych do Usługodawcy przez osoby trzecie, obowiązek zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Usługodawcę lub inne poszkodowane osoby w związku ze spowodowaniem szkody przez Usługobiorcę, jak i obowiązek zwrotu wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem przez Usługodawcę lub inne poszkodowane osoby należnego im odszkodowania.

 

    IX.            REKLAMACJE

 1. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie złożyć reklamację dotyczącą Usługi.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 10 dni roboczych liczonych od zgłoszenia reklamacji oraz należytego opisania powodu reklamacji pozwalającego na identyfikacje problemu.
 3. Odpowiedź na reklamację Usługodawca kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę.

 

      X.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystanie z Usługi i Oprogramowania podlega prawu polskiemu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Usłudze i Oprogramowaniu, w szczególności w zakresie funkcjonalności lub wyglądu. Usługodawca zastrzega sobie także prawo do zakończenia utrzymywania Oprogramowania i świadczenia Usługi, jak i do wprowadzania zmian w Regulaminie wchodzących w życie niezwłocznie po ich opublikowaniu na stronie internetowej Usługodawcy. W przypadku Usługobiorców wszelkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie niezwłocznie po ich opublikowaniu. To samo dotyczy zmiany Tabeli Opłat, przy czym zmiana wchodzi w życie z pierwszym dniem nowego Okresu Rozliczeniowego następującego bezpośrednio po Okresie, w którym ogłoszono zmianę w Tabeli Opłat.
 3. Z zastrzeżeniem postanowień art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego, w przypadku, gdy w dowolnej chwili którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub staje się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne pod jakimkolwiek względem na mocy prawodawstwa dowolnej jurysdykcji, zgodność z prawem, ważność lub wykonalność tych lub pozostałych postanowień na mocy prawodawstwa jakiejkolwiek innej jurysdykcji pozostaje niezmieniona.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające z Regulaminu lub z nim związane będą poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.